تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395     |     کد : 79

اطلاعیه

انتخاب واحد

بررسی پیشنیاز دروس کنترل خطی -- ابزار دقیق

پس از بررسی در جلسه گروه
 مقرر شد در ترم 951

 درس مدار2              برای درس کنترل خطی        نه بصورت پیش بلکه همنیاز در نظر گرفته شود و
 درس کنترل خطی       برای درس ابزار دقیق          به همان صورت پیشنیاز باقی بماند


PDF