تاریخ : شنبه 24 بهمن 1394     |     کد : 65

اطلاعیه

انتخاب استاد راهنمای پایاننامه - دانشجویان ارشد برق 93 و 94

دانشجویان   کارشناسی ارشد برق  ورودی 93 و 94   لطفا در عرض 2 هفته آینده اولویتهای خود را در انتخاب استاد راهنمای پایاننامه بصورت کتبی به گروه تحویل نمایند.


PDF